Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 1
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 2
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 3
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 4
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 5
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 6
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 7
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 8
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 9
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 10
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 11
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 12
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 13
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 14
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 15
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 16
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 17
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 18
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 19
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 20
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 21
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 22
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 23
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 24
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 25
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 26
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 27
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 28
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 29
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 30
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 31
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 32
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 33
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 34
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 35
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 36
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 37
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 38
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 39
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 40
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 41
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 42
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 43
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 44
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 45
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 46
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 47
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 48
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 49
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 50
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 51
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 52
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 53
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 54
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 55
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 56
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 57
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 58
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 59
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 60
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 61
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 62
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 63
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 64
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 65
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 66
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 67
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 68
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 69
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 70
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 71
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 72
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 73
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 74
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 75
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 76
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 77
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 78
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 79
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 80
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 81
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 82
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 83
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 84
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 85
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 86
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 87
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 88
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 89
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 90
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 91
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 92
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 93
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 94
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 95
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 96
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 97
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 98
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 99
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 100
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 101
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 102
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 103
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 104
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 105
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 106
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 107
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 108
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 109
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 110
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 111
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 112
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 113
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 114
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 115
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 116
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 117
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 118
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 119
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 120
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 80 - Trang 121
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Arbitter Vildred
Arbitter Vildred Cấp 5
Tui có 1 thắc mắc đó là nếu Main nó đã Hoàn Thành trò chơi này bằng cách đi đến tận cùng của Hầm ngục thì ts nó lại ko bt những j xảy ra ở đây ?
hay thằng ku này là ng chs speedrun chuyên skip cốt truyện để tập trung vào gameplay ?
Hội Octagram FBI
Hội Octagram FBI Cấp 5
Arbitter VildredBt nhưng k bt hết vì sự kiện trong game này thay đổi liên tục do quỷ vương muốn tăng độ khó nên thêm mấy cái sự kiện ác mộng như tk thổi sáo hai con boss đồ main sao lường đc chơi mất dạy vl
GiaLinh
GiaLinh Cấp 3
Arbitter Vildredcốt truyện là một phần nhưng trong này nó không phải chơi qua pc nữa, này là hiện thực. Căn bản nó đã thay đổi, từ thằng admin trợ lý, tới độ khó,..
Arbitter Vildred
Arbitter Vildred Cấp 5
GiaLinhTính ra nếu nó đã hoàn thành tới hết của cái hầm ngục đi qua bt bao nhiu ải
Main nó phải nhận ra đc gì đó chứ 
thằng main còn bảo đã từng tiêu diệt thằng Crown lỏ 
mà trong khi main nó lại k bt là Crown nó bất tử ?
Arbitter Vildred
Arbitter Vildred Cấp 5
Arbitter Vildrednếu vương quốc bóng tối trong game lẫn trong thế giới Ash là 1 thì chắc chắn những sự kiện tạo nên Vương Quốc bóng tối đều giống nhau chứ ? Thế éo nào ng hoàn thành hết như Main lại ko bt việc Ng dân nơi đây bất tử do dính lời nguyền từ vua bóng tối ?
Linh Chủ
Linh Chủ Cấp 5
Arbitter VildredÔng thần biến thế giới thành game ,nên trên game nó chỉ đi 1 hướng và theo 1logic phần lập trình[cái Ông thần biếtkhi rêsset thế giớithoi]. Này đời thật mấy sự kiện k đề cặp trong game .nên thay đổi cốt truyện k biết là bình thường  như :chơi game bạn có biết dưới đất có gì trong khi game nó không cho đào,r hiện thực dưới đó là hầm ngục ẩn mà Ông thần k biết lấy đâu viết ra mà có trong game.
Linh Chủ
Linh Chủ Cấp 5
Arbitter VildredMain nhập vào nhân vật là hiệu ứng cánh bướm có r.nó chơi xong có biết hết được đâu. Game chỉ chơi đánh hầm ngục thủ thành giết boss thôi cốt truyện đâu ra mà biết???ông thần nháy lại cho mn thử thôi chứ có phải game thế giới mở 3_4d đâu. emo2 đ pixe kiêu hiểu hết
Arbitter Vildred
Arbitter Vildred Cấp 5
Linh ChủR og chỉ cần nói hiệu ứng cánh bướm là tui hỉu r thanks nhó
khéo t tưởng lại sạn
Tạc thiên bang Vũ Đế
Tạc thiên bang Vũ Đế Cấp 5
Arbitter Vildredtôi nhớ là chơi 10 năm lận đấy bro mà bình thường bro chơi game có chú ý cốt truyện ko đã ak
Tạc thiên bang Vũ Đế
Tạc thiên bang Vũ Đế Cấp 5
Arbitter Vildredcó thể là do trong phần game nó ko có vụ nói truyện với nhau vậy đâu hơn nữa có thể trong game nó có quá nhiều sk đã xảy ra với việc main win game chưa kịp đọc phần kết giải thích hết thì bị kéo vô thì sao :)
Kagami Haru
Kagami Haru Cấp 5
Arbitter Vildredcứ hiểu bản thằng main chơi là bản demo thôi. Mục đích thằng main qua đây là tìm ra kết cục đúng cho thế giới này
FM Nuko
FM Nuko Cấp 5
Arbitter Vildredemothì đơn giản là nó giải thích rùi mà , main nó gặp bọn này ở gần cuối game nhưng lúc đó nó mạnh quá rùi , nên vượt qua dễ nên ko để ý lắm , còn việc tại sao main nó ko biết thì cũng như việc nó ko biết bà pháp sư có cháu gái thui , nó đang ở thế giới mở , ko còn bó gọn trong 1 game nữa , game nó ko nhắc đến thì nó biết thế nào đc
Fchuoi
Fchuoi Cấp 4
tuy không thể phủ nhận độ khó của game này nhưng việc đồ và nhân vật có cấp độ cao liên tục xuất hiện khiến game dễ đi rất nhiều và cứ tiếp diễn như vậy thì ko hay chút nào
Cá Nhỏ
Cá Nhỏ Cấp 4
FchuoiGâme nào đăng nhập chả cho tướng 5 sao :))
Thỏ Cắn Cỏ
Thỏ Cắn Cỏ Cấp 4
FchuoiKhông cho thì chó nó còn éo thèm chơi . phải cho chút hy vọng chứ không thì khác gì mới vào lol cầm yasua lv1 solo susan 3000Q emo
Cường giả nghịch đá
Cường giả nghịch đá Cấp 3
Bộ này novel end chưa nhỉ
Đặng minhkha
Đặng minhkha Cấp 5
trùm cuối chắc là viego nhỉemo
Shiho
Shiho Cấp 5
pic cuối là Ryze à V:
zerone
zerone Cấp 5
ShihoKellybay 1 ông người lùn cấp ssr thợ rèn
Miko
Miko Cấp 4
zeronesao ông biết được vậy
zerone
zerone Cấp 5
MikoĐoán xememo
Hạo Trần
Hạo Trần Cấp 5
zeroneÔng ngủ với vợ ông ta để lấy được thông tin đó đúng không!!! Đây là 1 hi sinh to lớn của ông đối với chúng ta😔🫡
zerone
zerone Cấp 5
Hạo TrầnTrai thích của lạ
Quạ thích gà non 
Gái có chồng con
Ngon và độc lạemo
Hạo Trần
Hạo Trần Cấp 5
zeroneĐúng là lạ a Mục tiêu toàn là
Con của thầy 
Vợ của bạn như này là không ổn đâu=)))
Shiho
Shiho Cấp 5
zeronethực ra thì... novel=))))
zerone
zerone Cấp 5
Shiho:))) um
emo
a
a Cấp 5
Truyện hay art còn đẹp và dài nx tuyệt vời 👍
the sinner of envy
the sinner of envy Cấp 4
Nhìn cái kiểu này thì hy vọng sau này acc của anh được ít nhất 1 /10 của anh loki  là tốt lắm rồi chứ khác với anh leo tháp kia  ở đây chỉ có 1 vài có nhân có năng lực cao cấp  thôi thì cũng bị hành  gần mức tử vong  trước đội quân cỡ lớn của địch ấy chứ mà nếu bị vết thương nghiêm trọng đến mức què thì đéo thể mọc cái mới được như thằng elf với con pháp sư lửa ấy
D
D Cấp 5
the sinner of envyLoki bên pick me up là late game rồi, cơ bản ổng cũng đâu gacha được char mạnh, do ổng cày nên lên thôi, còn main bên đây tuy mới đầu game mà có 2 đứa ssr rồi, chưa biết sau này ra sao nhưng so về đầu game thì main bên đây mạnh hơn chứ
the sinner of envy
the sinner of envy Cấp 4
DOK đồng ý
Phúc Nguyên Nguyễn
Phúc Nguyên Nguyễn Cấp 5
DĐầu game mạnh nhma độ khó khốn nạn hơn
hmm
hmm Cấp 5
Burnout có kỹ năng ban phát dân chủ kiểu mẽo, chuyên thả bom vào người cầm vũ khí thô sơemo
zerone
zerone Cấp 5
hmmUlt của burn out là hóa bổ khúng ôm bom tự sát ấy. 1 thằng bị nổ chết thì toàn bộ máu tối đa của thg đó nhân với chỉ số công của burn out chuyển thành vụ nổ lớn gấp đôi cái trước đó và có thể cộng dồn. Bá vcemo
Ohnoanyways
Ohnoanyways Cấp 3
tác giả:thấy m thắng thuận lợi quá nhỉ ? chap sau phải nhồi thêm hành mới được
Độc Cô Cầu Bại
Độc Cô Cầu Bại Cấp 5
T nghĩ vương quốc dưới đáy hồ là phần còn lại sau trận chiến  the shattering, còn nguyên nhân người dân ko thể chết là do death rune đã bị vua bóng tối lấy ra và mang đi cất giấu rồiemo
Giải thích
Giải thích Cấp 5
Game đã có mặt trên Google, lấy bối cảnh trong truyện đc cả studio và tác giả đồng thuận, game sẽ có góc nhìn thứ nhất, xây dựng quân lính và phòng thủ sẽ trở nên khó hơn ở khi đg ở góc nhìn thứ nhất. Đây là nhưng gì đc công bố
Phạm Đức
Phạm Đức Cấp 5
Giải thíchXin quả tên để xem phát ông ơi
Ngo Hoang
Ngo Hoang Cấp 5
Giải thíchTên là j z
Like
Like Cấp 5
Giải thíchđụt thật ak ??? còn góc nhìn thứ nhất á VL xịn vậy. Tên là j vậy spoil cái vs brooooo
Dak
Dak Cấp 5
Phạm Đức킹갓캐슬
Like
Like Cấp 5
Likemà nghe hơi fake nhưng cái j cũng phải có niềm tin chứ :v
Đại Đế Wibu
Đại Đế Wibu Cấp 5
Giải thíchGame cho chó chơi ai chơi đc pro
Ohshiet Dude
Ohshiet Dude Cấp 4
Giải thíchxin cái tên đi bro
Diệp Thần
Diệp Thần Cấp 5
Giải thíchCùng tên game trong truyện luôn à
Like
Like Cấp 5
Dakvl game này ak :v góc nhìn thứ nhất cái béo, chơi rồi tên trên google play là king god castle jj ấy
nguyen
nguyen Cấp 5
DakLộn hả cha game cha nói là king god castle mà game này chơi chắc gần 1 năm rữi rồi
Thèm Gái
Thèm Gái Cấp 4
LikeCc king god castle là kiểu hợp nhất quân đánh. Có cc tạo dc game như kiểu truyện này lun
Simp Lỏd
Simp Lỏd Cấp 5
Giải thíchR giống dữ chưa
tran hao
tran hao Cấp 5
Thèm GáiNhưng cái kiểu art pixel của game và cái đề tài thủ thành lại hợp để collab với truyện này vcl =)))
Kiếm Thần Đế
Kiếm Thần Đế Cấp 4
Giải thíchcó một game giống này rồi trước cày auto treo suốt
Giải thích
Giải thích Cấp 5
Giải thíchGame đã đc công bố nhưng vì là chữ Trung hay gì ấy, nói chung kà t ko thể copy cái tên để gửi ae đc, và tương tự như thế với link web, nhưng ae lên FB của nhóm dịch thì có lẽ sẽ tìm thấy link dẫn đó
John Smith
John Smith Cấp 4
DakCái này king god castle mà, xàm vcl
Like
Like Cấp 5
Thèm Gáiai biết đâu, ông kia nói quả tên hàn ra nên t search thử thì nó ra :v
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường Cấp 5
Giải thíchCho hỏi ông tìm đc link ở đâu
Én
Én Cấp 4
Hắc Vô ThườngĐừng tin thánh này với zerone gì đó. Hai thánh best xl.
emo
hmmm
hmmm Cấp 5
Dakđâu phải
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường Cấp 5
Énemo
Giải thích
Giải thích Cấp 5
Hắc Vô ThườngTôi vô tình thấy nó trên group chủ đề manga có hình minh hoạ và nguồn của truyện
mecha tibox
mecha tibox Cấp 5
Giải thíchBạn à nếu có thì nói tên ra không thì thôi
Huỳnh Trung Tín
Huỳnh Trung Tín Cấp 5
Game chó chơi thật chứ. Đã mạnh còn bất tử ai chơi lại
Like
Like Cấp 5
Huỳnh Trung Tínthì quái nó hồi sinh liên tục thôi, giống liên minh ấy ko phá nhà chính thì quái nó cứ ra vĩnh viễn, tướng cứ thế hồi sinh thôi :P
G houl
G houl Cấp 5
LikeQuái ra liên tục còn tướng chỉ có 1 mạng
Huỳnh Trung Tín
Huỳnh Trung Tín Cấp 5
LikeNó bất tử mà ra liên tục vậy.... Mà tướng với lính toàn chơi game 1 mạng ai chơi lại ba
Huỳnh Trung Tín
Huỳnh Trung Tín Cấp 5
G houlMá đúng game chó chơi thật luôn đó.
Like
Like Cấp 5
G houlthế nó mới ở chế độ impossible :D
Sir Ainlistor
Sir Ainlistor Cấp 4
Vl main, nó nói thẳng thế mà còn ko hiểu cái gì? "Người dân ko chết đc" nghĩa là nó ko chết đc, "chấp nhận lời nguyền" là đang có một lời nguyền ám chỗ này, "bóng tối sâu nhất của địa ngục" là tầng cuối.

Thanh niên bỗng nhiên mất não hay gì à?emo
John Minh
John Minh Cấp 4
Sir Ainlistoremo nghĩ đơn giản thế bạn hiền, ý nó là ai làm, tại sao lại như thế khi so sánh con game mà nó chơi trong quá khứ với đời thực mà nó đang trải nghiệm đây. 
zerone
zerone Cấp 5
Sir AinlistorBro chép văn mà còn nuốt chữ thì sao tốt nghiệp môn văn được hay ghê
IT Chú hề
IT Chú hề Cấp 5
ủa thế là xong rồi đấy hả emo
Bảy Giờ Kém Mười
Bảy Giờ Kém Mười Cấp 5
nghi con cầm kiếm tóc trắng đó boss cuối
Anh cả Nhà Y
Anh cả Nhà Y Cấp 4
Bảy Giờ Kém MườiT nghĩ khác. Con cầm kiếm chap trước có nói tuy có mạnh và bất tử nhưng cũng k làm gì được con boss bóng đêm đến h cũng 1000 năm r
Like
Like Cấp 5
Bảy Giờ Kém Mườinô nô nô, game nào nó cũng sẽ phải 50/50, 2 thế lực nó cân bằng chứ, lệch nhau thì còn j hay nữa mà xem
con tóc trắng mà là boss thì nó thuyết trình về lửa đóm j đấy làm j, xong rồi giết bọn quái kia cả bao nhiêu thập kỷ làm j
Nguyen Quyetca
Nguyen Quyetca Cấp 5
Bảy Giờ Kém MườiThì game của main win đánh boss cuối là con ấy đó
Cơm Sườn
Cơm Sườn Cấp 3
Nguyen QuyetcaĐâu bro, rõ ràng quỷ vương là boss cuối mà. Trong truyện cũng đề cập tới 2 3 lần r màemo
Én
Én Cấp 4
Cơm SườnQuỷ vương là admin giống Aider. Không phải boss cuối đâu. 
emo