Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 1
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 2
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 3
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 4
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 5
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 6
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 7
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 8
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 9
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 10
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 11
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 12
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 13
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 14
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 15
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 16
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 17
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 18
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 19
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 20
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 21
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 22
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 23
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 24
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 25
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 26
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 27
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 28
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 29
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 30
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 31
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 32
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 33
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 34
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 35
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 36
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 37
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 38
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 39
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 40
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 41
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 42
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 43
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 44
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 45
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 46
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 47
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 48
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 49
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 50
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 51
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 52
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 53
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 54
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 55
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 56
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 57
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 58
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 59
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 60
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 61
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 62
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 63
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 64
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 65
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 66
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 67
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 68
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 69
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 70
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 71
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 72
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 73
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 74
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 75
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 76
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 77
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 78
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 79
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 80
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 81
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 82
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 83
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 84
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 85
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 86
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 87
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 88
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 89
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 90
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 91
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 92
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 93
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 94
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 95
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 96
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 79 - Trang 97
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Tiên tôn cua gái
Tiên tôn cua gái Cấp 5

Ank àk😊Ank kó bik☺️💔 khj e bík😔 ank múk💦 gờii xak e☺️,e đả💦 gấk pùk 😔dà khók 😭gấk nhìuu💦,ăng hokk ngok,😒 nghũ cx hokk yn😾🥺 -kuộk xốnq kũa e giườnk nku👹 pấk ỗn 💔😿a kó pík👌🥰 e❤️ kòl ju ank pkát đjnn❤️😢.Mõi nqàyy chôi wa⛅ e đìuu 🧐nkớ ts ank🥺💔.E hokk kònn xứk xốlg🥰💔. E nkư pj ckam kãm💔☺️.nhìnn ngừi taa hp 💓bơk nkao,e🙆 lạii nhớk lúk trk,2 taa đảk từg gấk zuii zẻ🤡 bơn nkao màk ank☺️💔💦😒-E kố ckấp nkận xự thậkk 😿nkưnq trongg trý nkớ🧠 kũa e tòn làkk🦇 hỳnh pónk👻 kũa ank 💔🙂.-Tựk💢 hõi ❓pãnn 🙆thâng🤦 s 🥴mìk 👹ngốk 🤪wá z.Kứ nhắm mắk👀 là nghỉ zề ank🙍‍♂️- E kô thễk nghũk nỗii💦vỳ e gấk gấk làk💜🔖 nhớkk ank🙍‍♂️💅.Ngàyy ngàyy choik wa màk hok kó ank 👦gấk nhạc nhẻoo💢.-Đêmm 🌜nàoo e kũng khók😭,e nku🙍‍♂️ mụtt kol ngừi khákk.-E tựk hõii❓ pãn thâng🤦 làa tạii s e lại ju💓 ank nku zz.s ank lạii chọnn🥶🥶😤 nhõk đók😩 chứk hokk phãi là e😒?Nók kó j tốtk hơng e àk☺️💦.☺️e lunn😒 kãm tkayy😭 kô đơng dàa trốg trãii💔😔.Tâk trạk😿 e pây giờk gấkk💦tệk☺️ .E vẫk kòn ill💚 dà thw 🥰ank nkìu lémm🖤💔🙂.-Mỏi lầk mơk thấykk ank làa e🤗 khók😭.E 👻kô thễ nàoo 👀q:ươn ank.Kó đoii lúk e đọk lạii tn 📰mà e phákk khók.😭Kĩ nịm 🙆kũa hai ta 💢zẫn kòn đók mà ank 👦đã đi gùii😩💔e nhớk ank lémm,nhớ🧠 lúk haj ta 🧘‍♂️🧘‍♀️nghồi trunk dới🦇 nkao xem fjm 📺đôj
Nnn
Nnn Cấp 5
Tiên tôn cua gáiNfu cun cec
Dimensity
Dimensity Cấp 5
Tiên tôn cua gáiNgôn ngữ khuyết tật j đây trời
Đế chế YURI
Đế chế YURI Cấp 4
Có ai muốn ra nhật đế chế yuri ko
FoxFox
FoxFox Cấp 5
Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.
Meow
Meow Cấp 5
Em pháp sư ssr này sống lâu lắm nên là mn yên tâm đeeeeemo
Tử Mặc
Tử Mặc Cấp 4
MeowVậy là nó vẫn chết à chán nhỉ
Crumb Cat
Crumb Cat Cấp 5
Tử MặcYeah tôi chuẩn bị quả bom nấm với 10 lít xăng r nên đợi khi nào tới wave của thằng ma cà rồng (chắc khá nhìu đứa pay màu) r hẵn đi đốt
Xích Luyện Ma Tôn
Xích Luyện Ma Tôn Cấp 5
Tử MặcCòn nhiều đứa đi lắm yên tâm
Trai còn zinn
Trai còn zinn Cấp 5
Hôm qua mình bị chị hotgirl tóp tóp (Phạm Gia Hân) chuốc say rồi ngồi trên dập xuống, em phải làm sao giờ mn, chị còn bảo nếu nói với ai là sẽ mang sính lễ qua cưới luôn mình rồi dập mình tan nát nữa 😢
Crumb Cat
Crumb Cat Cấp 5
Trai còn zinnĐổi lại name r tính emo
Xích Luyện Ma Tôn
Xích Luyện Ma Tôn Cấp 5
Trai còn zinnTôi ko rõ thực hư nhưng đây hẳn là 1 trong nhưng tác hại gây ảo giác của ma túy đá!!
Simp Carol
Simp Carol Cấp 5
Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép.
Sau đó là ngậm mồm hành
Crumb Cat
Crumb Cat Cấp 5
Simp CarolCụ thể là wave ma cà rồng đúng ko :v
Simp Carol
Simp Carol Cấp 5
Crumb CatWave ma cà rồng và rất rất nhiều wave sau đó nữa
Crumb Cat
Crumb Cat Cấp 5
Simp CarolNhưng tạm thời chuẩn bị hòm cho wave ma cà chua đã vì nhiều pé liệm lắm emo
Thêm vài lít xăng qua đốt nhà tác giả emo
Ngo Hoang
Ngo Hoang Cấp 5
Chắc là ko khó đâu
O OO
O OO Cấp 5
Tính nói là tuổi gì ăn main nhưng nhận ra mình đang đọc bộ này :)))
Uragini Yoru
Uragini Yoru Cấp 5
lát nó kéo đội quân hơn 1k lính 10k chuột ra thì đừng hỏi sao game khó
Tri Thu Nhất Diệp
Tri Thu Nhất Diệp Cấp 4
Gáy sớm thì chuẩn bị ăn l nha💁💁
Hội Octagram FBI
Hội Octagram FBI Cấp 5
Chap này ngon ăn bao nhiêu đánh con trùm khó ăn bấy nhiêuemo
Ngọc Thanh
Ngọc Thanh Cấp 5
emo tác hại của healer làm ad là thiếu healing
Lính Mỹ Ở Trung Đông
Lính Mỹ Ở Trung Đông Cấp 5
Ngọc ThanhAd này lên hút máu
Tee Tee
Tee Tee Cấp 3
Clm thằng main cứ cười là t lại lo =)))
Hạo Trần
Hạo Trần Cấp 5
Truyện loll này dễ thế này từ bao giờ vậy mất chất à=)))
Kane
Kane Cấp 5
Dêll thể nào ngon ăn như vậy đc, có vấn đề