Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 1
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 2
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 3
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 4
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 5
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 6
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 7
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 8
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 9
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 10
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 11
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 12
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 13
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 14
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 15
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 16
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 17
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 18
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 19
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 20
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 21
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 22
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 23
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 24
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 25
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 26
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 27
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 28
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 29
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 30
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 31
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 32
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 33
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 34
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 35
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 36
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 37
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 38
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 39
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 40
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 41
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 42
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 43
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 44
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 45
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 46
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 47
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 48
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 49
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 50
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 51
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 52
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 53
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 54
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 55
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 56
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 57
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 58
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 59
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 60
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 61
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 62
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 63
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 64
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 65
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 66
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 67
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 68
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 69
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 70
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 71
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 72
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 73
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 74
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 75
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 76
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 77
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 78
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 79
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 80
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 81
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 82
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 83
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 84
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 85
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 86
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 87
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 88
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 89
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 90
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 91
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 92
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 93
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 94
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 95
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 96
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 97
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 98
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 99
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 100
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 101
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 102
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 103
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 104
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 105
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 106
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 107
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 108
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 109
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 110
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 111
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 112
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 113
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 114
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 115
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 116
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 117
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 118
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 119
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 120
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 121
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 122
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 123
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 124
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 125
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 126
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 127
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 128
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 129
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 130
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 131
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 132
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 133
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 134
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 135
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 78 - Trang 136
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Cmt dạo
Cmt dạo Cấp 5
Ank àk😊Ank kó bik☺️💔 khj e bík😔 ank múk💦 gờii xak e☺️,e đả💦 gấk pùk 😔dà khók 😭gấk nhìuu💦,ăng hokk ngok,😒 nghũ cx hokk yn😾🥺 -kuộk xốnq kũa e giườnk nku👹 pấk ỗn 💔😿a kó pík👌🥰 e❤️ kòl ju ank pkát đjnn❤️😢.Mõi nqàyy chôi wa⛅ e đìuu 🧐nkớ ts ank🥺💔.E hokk kònn xứk xốlg🥰💔. E nkư pj ckam kãm💔☺️.nhìnn ngừi taa hp 💓bơk nkao,e🙆 lạii nhớk lúk trk,2 taa đảk từg gấk zuii zẻ🤡 bơn nkao màk ank☺️💔💦😒-E kố ckấp nkận xự thậkk 😿nkưnq trongg trý nkớ🧠 kũa e tòn làkk🦇 hỳnh pónk👻 kũa ank 💔🙂.-Tựk💢 hõi ❓pãnn 🙆thâng🤦 s 🥴mìk 👹ngốk 🤪wá z.Kứ nhắm mắk👀 là nghỉ zề ank🙍‍♂️- E kô thễk nghũk nỗii💦vỳ e gấk gấk làk💜🔖 nhớkk ank🙍‍♂️💅.Ngàyy ngàyy choik wa màk hok kó ank 👦gấk nhạc nhẻoo💢.-Đêmm 🌜nàoo e kũng khók😭,e nku🙍‍♂️ mụtt kol ngừi khákk.-E tựk hõii❓ pãn thâng🤦 làa tạii s e lại ju💓 ank nku zz.s ank lạii chọnn🥶🥶😤 nhõk đók😩 chứk hokk phãi là e😒?Nók kó j tốtk hơng e àk☺️💦.☺️e lunn😒 kãm tkayy😭 kô đơng dàa trốg trãii💔😔.Tâk trạk😿 e pây giờk gấkk💦tệk☺️ .E vẫk kòn ill💚 dà thw 🥰ank nkìu lémm🖤💔🙂.-Mỏi lầk mơk thấykk ank làa e🤗 khók😭.E 👻kô thễ nàoo 👀q:ươn ank.Kó đoii lúk e đọk lạii tn 📰mà e phákk khók.😭Kĩ nịm 🙆kũa hai ta 💢zẫn kòn đók mà ank 👦đã đi gùii😩💔e nhớk ank lémm,nhớ🧠 lúk haj ta 🧘‍♂️🧘‍♀️nghồi trunk dới🦇 nkao xem fjm 📺đôj
Tạ Phong
Tạ Phong Cấp 5
Cmt dạoemoemo
Thần Hóng Truyện
Thần Hóng Truyện Cấp 5
Cmt dạoAnh à , anh có biết , khi em biết , anh muốn rời xa em , em đã rất buồn và khóc rất nhiều , ăn không ngon ngủ cũng không yên , cuộc sống của em giừơng như bất ổn
Uh
Uh Cấp 5
Cmt dạo❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
kijn one
kijn one Cấp 5
Cmt dạoNgôn ngữ người ngoài hành tinh nào đây emo
Bành Văn Tũn
Bành Văn Tũn Cấp 5
Cmt dạoNgười khuyết tật t thấy nhiều r nhưng lần đầu thấy khuyết tật ngôn ngữ
con quỷ của tư bản
con quỷ của tư bản Cấp 5
Bành Văn Tũnnếu có ai thành lập quỹ từ thiện để chữa bệnh khuyết tật ngôn ngữ này thì t sẽ vui lòng trả 3 tỏi won để.......... sai người dẹp cái quỹ này đi và thành lập quỹ phát nhạc miễn phí cho người điếc vì cái bệnh này đéo cứu được
Super
Super Cấp 5
Cmt dạoemoemoemoemoemoemoemoemoemo
họa sĩ nhớ mẹ
họa sĩ nhớ mẹ Cấp 5
Cmt dạoemo
isekai tele
isekai tele Cấp 5
Cmt dạoemo
Nhất Dạ Trầm Thu
Nhất Dạ Trầm Thu Cấp 5
Cmt dạoemoai noi cho tao biet la dang co chuyen gi say ra di
Lê Sỹ Thịnh
Lê Sỹ Thịnh Cấp 5
Cmt dạoemo
Vadigod Anostu
Vadigod Anostu Cấp 4
Cmt dạoemo
Creo Da Tinh
Creo Da Tinh Cấp 5
kijn oneNgôn ngữ còn thần kì hơn cả khứa nài đó quên bật telex
Kẻ Buôn Tri Thức
Kẻ Buôn Tri Thức Cấp 5
Cmt dạovailongivay?emoemo
W W
W W Cấp 5
Cmt dạoĐù mé khuyết tật ngôn ngữ đọc đau cả mắt
Ọc
Ọc Cấp 4
Tự nhiên nhớ đến game King God Castleemo
Cá dồ
Cá dồ Cấp 5
ỌcCòn tui thì nhớ đến unknowknight
Người vô học
Người vô học Cấp 5
ỌcCái tế đàn tối đa kích hoạt 40đ nản vcl
Hội Octagram FBI
Hội Octagram FBI Cấp 5
Xin chào mọi người. Tui không biết mọi người là ai?Ở đâu? đang làm gì? nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi, vùng đỏ hay vùng cam,nghèo hay giàu, trai hay gái, già hay trẻ,bán xà bông hay bán hột vịt lộn. Nhưng đứa nào đọc được những dòng này của tui thì tui xin chúc mọi người cùng gia đình, anh em họ hàng bạn bè gần xa của mọi người một cái tết mạnh khỏe, ấm áp, năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc viên mãn cha mẹ năm mới có nhiều niềm vui gặp nhiều tài lộc đầu năm cô bác chúc An Khang tươi trẻ như hoa chẳng thấy nhà Phúc Lộc đưa nhau đến tưnhf nhà vạn sự An nhiên vạn sự lành con kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp lái đò đã không ngại khó khăn vất vả,nên con chúc thầy cô có nhiều sức khỏe hạnh phúc cùng nhau nhé
Chúc mừng năm mới🤗
John Minh
John Minh Cấp 4
Hội Octagram FBIemo
The Shadow
The Shadow Cấp 4
Hội Octagram FBIemoemo
Nerk Dark
Nerk Dark Cấp 5
giống bộ hiệp sĩ hắc ám gì đó :) có tài thì tương đương phải mang gánh nặng về bệnh tậemo
B e r
B e r Cấp 4
mắ bóc lột đến tận cùng =))
The Emperor
The Emperor Cấp 5
emotranh nhau exp?
Truyện Hay Vkl
Truyện Hay Vkl Cấp 5
The EmperorKhông hình như là do bị bệnh khi xài phép hay gì ấy người ta thường nói người có tài thường không gặp may mà
Đớ Thủ
Đớ Thủ Cấp 4
SSR này liệu có báo
zerone
zerone Cấp 4
Đớ ThủBáo chúa luôn
Loot đồ ác vc
Em nó thuyền trưởng ship cặp các thứ nhưng cuối cùng cặp em nó đẩy thuyền thì kiểu
Otp đẹp quá chết bớt 1 đứa
Hoặc là nhà giàu mạnh mẽ lại còn vợ đẹp thì ai chịu nổi thôi thì chia tay (2 cặp)emo
Ngắ n
Ngắ n Cấp 5
zeroneho ra máu thế về sau cs tạch ko ?
zerone
zerone Cấp 4
Ngắ nSống nhăn luôn. Em nó dự đoán là tầm 35-40 tuổi là chết vì cái bệnh này. Nhưng mà giờ e nó mới tầm 20 hay 2 mấy à mà thời gian cuộc chiến chỉ kéo dài tối đa 2 năm nữa là trận cuối rồi. E nó hiện tại vẫn sống nhăn và đánh khá tốt tỉ lệ tham chiến là gầm 100% chỉ có 2-3 trận gì đó là không tham gia thôi chủ yếu là do em nó không ở chiến trường đó hoặc là đang đi shopping chứ sống tốt lắm
Dảk Bủh Lmao
Dảk Bủh Lmao Cấp 5
zeroneCho xin link truyện chữ vs bác
Bá
Cấp 5
Thôi thì mong em sống qua được hết ải
zerone
zerone Cấp 4
Sống dai lắm e nó sống tới cuối mà. Chết sớm theo tuổi thọ chứ không chết sớm theo truyện
Hoa Cứt Lợn
Hoa Cứt Lợn Cấp 4
Hàng ngon từ trên trời rơi xuống chỉ có cứt chim
Thích Truyện
Thích Truyện Cấp 5
Hoa Cứt Lợnemo
Kane
Kane Cấp 5
Cuối game chết hết tg main xài cú đấm jackpot lasthit boss là đẹp
imba Wolf
imba Wolf Cấp 4
KaneMain chết rồi về thế giới thực, chỉ còn Đệ guột là main thế giới này còn sống, vui lòng đọc lại chương 1 cũng là chương cuối.
Hutao
Hutao Cấp 5
Kanemóa đừng học theo akame no kill chứ bro
zerone
zerone Cấp 4
KaneCái jackpot sao này cho quylian dùng nhà thằng đó có skill tối thiểu thiệt hại là éo bao giờ ra cái số 0 mà còn liên hoàn đấm tung ra 1000 cú đấm 1 lúc nữa nên đổ dmg ác chiến vc
Dinh Phi
Dinh Phi Cấp 4
Sao ko làm cái chân giả luôn đi.
Bá
Cấp 5
Dinh PhiChắc em nó k chịu đc cắt me chân =))
imba Wolf
imba Wolf Cấp 4
Dinh PhiCòn chân sau trị đc, cắt chăn mang chân giả sau có cái thượng đế mới trị đc.
NKD skennkd
NKD skennkd Cấp 4
Dinh PhiLiệt từ thắt lưng mà làm chân giả cũng đi đc đâu bro
Ngắ n
Ngắ n Cấp 5
Dinh Phiko phải ai cg cs năng lực điều khiển chi giả như đồ thật như god hand
Adocon vô tri
Adocon vô tri Cấp 5
Dinh PhiỜm nó bị thương ở eo nên mới ko đứng được chứ chả lẽ cắt đến tận eo
lol
lol Cấp 5
tí lại đi cả ba pháp sư thì dkm game nhé
Abub
Abub Cấp 5
lolemo
Chắc không giòn đâu
Chắc không giòn đâu Cấp 5
hình như con cháu bà này có vấn đề cả tâm lý vs sức khỏe hả ae
H T
H T Cấp 4
Chắc không giòn đâuHình như là do xung đột mana. Việc điều khiển dc đa nguyên tố đồng nghĩa với khả năng xung đột cũng tăng cao
zerone
zerone Cấp 4
Chắc không giòn đâuCăn bản e nó là dùng mạng mình cast phép. Ultimate của e nó là trừ tuổi thọ để tung. Hết mana e nó dùng máu để tung chiêu nên bị vậy.
Tên Không
Tên Không Cấp 5
Mong có em nào sp buff chứ thế này cho chó chơi thật
Nic
Nic Cấp 5
Tên KhôngNghe nói e thánh nữ là sp đấy. Còn khi nào dụ đc thì chưa biếtemo
zerone
zerone Cấp 4
Tên KhôngMain vốn là buff rồi mà đòi gì nữa nếu mà muốn mấy hiệu ứng heal thì thg damian lên EX xong heal nó trung bình buff cho 1000 quân heal kháng hiệu ứng nhiều lắm. Thế thì cần qq gì buff nữa đâuemo
Kane
Kane Cấp 5
zeroneUp rank kiểu dell ji
zerone
zerone Cấp 4
KaneCái cây nữ hoàng đen ấy. Thg damian giết được 5000 đứa thì sẽ có 2 dạng tiến hóa là thánh xạ kích hoặc ám truy sát. Tùy thuộc vào tâm lý và ý chí của người dùng mà sẽ tiến hóa. Tiến hóa sai là hóa npc ác ngay. Thg damian hóa thần súng gánh 3 arc liền
Kane
Kane Cấp 5
zeroneTui đọc lướt cmnr sao ko nhớ cái vụ này ta
zerone
zerone Cấp 4
KaneCái này là lúc thg damian bắn được 4k9 thì mới thông báo vụ này
Shiho
Shiho Cấp 5
haiz lại là cái motip này