Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng - Chapter 1

[Cập nhật lúc: 22:18 04/06/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 104
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 105
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 106
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 107
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 108
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 109
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 110
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 111
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 112
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 113
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 114
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 115
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 116
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 117
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 118
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 119
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 120
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 121
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 122
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 123
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 124
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 125
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 126
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 127
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 128
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 129
Tôi Thăng Cấp Bằng Kĩ Năng chap 1 - Trang 130
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Ppppp
Ppppp Cấp 4
Đuma bìa lừa vl😭😭😭🙏🏻
Phan Hương
Phan Hương Cấp 4
Truyện cứ sao sao ấy nhờ:)?
Mạc Vô Tà
Mạc Vô Tà Cấp 5
Chẽk tuvi
Kit
Kit Cấp 4
T biết có mấy khứa chuyên live tóp tóp dịch truyện như này, cũng dùng gg dịch thôi hôm nào siêng thì dịch lại qua 1 lần còn k thì vừa sao chép qua 1 câu là lướt tới trang khác luôn emo
Thien Nhan
Thien Nhan Cấp 4
Check tu vi
Natriclorua
Natriclorua Cấp 4
Đọc cứ cần cấn s ấy nhỉ???
B
B Cấp 5
Đọc nó cứ thế nào í
Lol
Lol Cấp 4
emo
Mai kanami Tu Tiên
Mai kanami Tu Tiên Cấp 5
Văn phong như này mà cũng đi dịch truyện được t cũng ạ! Nói tới thì 1 lũ vào sủa "đọc free" các kiểu. Thoi xin, lướt gấp.
Boiz Damdang
Boiz Damdang Cấp 5
Mai kanami Tu TiênCút đọc free tới cấp vực chủ r sủa cdmm à súc nô
Mai kanami Tu Tiên
Mai kanami Tu Tiên Cấp 5
Boiz DamdangBiết ngay có con chó cho j ăn đó, nó cho cứt chỉ biết ăn cứt chứ đâu biét tìm cái khác mà ăn như mầy ::)).
Boiz Damdang
Boiz Damdang Cấp 5
Mai kanami Tu TiênThôi khóa mõm thằng súc nô
"ăn mầy" là con cặc gì sai chính tả thì im mõm. Thấy tao khóa mõm m trong avt chưa haha thằng ĂN MÀY ngu dốt tiếng việt
Mai kanami Tu Tiên
Mai kanami Tu Tiên Cấp 5
Boiz DamdangNói ngu học lại tự ái ::)) t cũng đang thắc mắc "ăn mầy" là gì đây ::)). Đã ngu còn có vấn đề đọc hiểu. Mà thôi, với cái văn phong lý sự cùn như này thì cũng tầm tầm mấy đứa trẻ trâu, đi phản bác mà không nói được câu nào ra hồn. Cứ chửi đổng lên như thằng đần ::))
Dảk
Dảk Cấp 4
Mai kanami Tu Tiênđọc phí thời gian bỏ mẹ, tôi đi cùng thiếu chủ vs
You bitch
You bitch Cấp 5
Mai kanami Tu TiênHmm chửi thì chửi thẳng mặt chứ chửi sao lưng cx như ko thôi ôg ơi
ng tệ
ng tệ Cấp 5
Mai kanami Tu Tiênkệ nó đi t thấy dịch cx chán vcc
gg Khang
gg Khang Cấp 5
You bitchToàn k6 k7
Giờ bảo nó ném face ra call phát im re
Cáo
Cáo Cấp 5
gg Khang(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) em k7 nè đka sao phân biệt tuổi tác zị

K7 có this có that chứ
Chotomate
Chotomate Cấp 4
Cái sau khó là độc nhất phải ko ae
Nghe cái đọ khó 1 mình thấy sạn vl
Hiếu Đại tiên
Hiếu Đại tiên Cấp 5
ChotomateNó là độ khó 'solo' ấy:)))
KKK HHH
KKK HHH Cấp 5
Hiếu Đại tiênsao ko để 'solo' lại còn dịch thành 'một mình' nghe cấn vl :(
Phạm Thịnh
Phạm Thịnh Cấp 4
emo
Han
Han Cấp 5
Check tiviemo
Meow méo mèo meow
Meow méo mèo meow Cấp 5
Dịch bằng google cmnr. Văn phong gì lú vc, t đọc convert tàu còn đéo lú như thế này 🙄
ThanSama
ThanSama Cấp 5
Meow méo mèo meowThật :)) djt cụ ác mộng thì dịch mẹ luôn đi dịch sang ở một mình luôn :))
Mienai Kuuki
Mienai Kuuki Cấp 5
ThanSamaKhông đâu bạn, cấp độ đó là một mình thật, nhưng mà ghi solo hay đơn độc thì hay hơn
ThanSama
ThanSama Cấp 5
Mienai KuukiNhưng nhiều cái sai tùm lum hết câu trên câu dưới cứ bị lạc đềemo
Nguyễn Thai Anh
Nguyễn Thai Anh Cấp 4
Check tuvi
Nguyen Long
Nguyen Long Cấp 4
check tiviiiii