Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Siêu Phàm Sát Thần - Chapter 152

[Cập nhật lúc: 18:29 12/02/2024]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 1
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 2
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 3
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 4
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 5
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 6
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 7
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 8
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 9
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 10
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 11
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 12
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 13
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 14
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 15
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 16
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 17
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 18
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 19
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 20
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 21
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 22
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 23
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 24
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 25
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 26
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 27
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 28
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 29
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 30
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 31
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 32
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 33
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 34
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 35
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 36
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 37
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 38
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 39
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 40
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 41
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 42
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 43
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 44
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 45
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 46
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 47
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 48
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 49
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 50
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 51
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 52
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 53
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 54
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 55
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 56
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 57
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 58
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 59
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 60
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 61
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 62
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 63
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 64
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 65
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 66
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 67
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 68
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 69
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 70
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 71
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 72
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 73
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 74
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 75
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 76
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 77
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 78
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 79
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 80
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 81
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 82
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 83
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 84
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 85
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 86
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 87
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 88
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 89
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 90
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 91
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 92
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 93
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 94
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 95
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 96
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 97
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 98
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 99
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 100
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 101
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 102
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 103
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 104
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 105
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 106
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 107
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 108
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 109
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 110
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 111
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 112
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 113
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 114
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 115
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 116
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 117
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 118
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 119
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 120
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 121
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 122
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 123
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 124
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 125
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 126
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 127
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 128
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 129
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 130
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 131
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 132
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 133
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 134
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 135
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 136
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 137
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 138
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 139
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 140
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 141
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 142
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 143
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 144
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 145
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 146
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 147
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 148
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 149
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 150
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 151
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 152
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 153
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 154
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 155
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 156
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 157
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 158
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 159
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 160
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 161
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 162
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 163
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 164
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 165
Siêu Phàm Sát Thần chap 152 - Trang 166
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
le on
le on Cấp 5
con báo thủ chỉ dc cai đem lên giường thôi chớ giúp được gì đâu
GM
GM Cấp 5
vị tỷ à tỷ có thể nhẹ nhàng tý dc hok, thục nữ hảo cầu tý đi chớ emo
An Đennn
An Đennn Cấp 5
đánh k lại thì ta lại trở thành triệu hồi sư thôi =)))
Tạc Thiên Bang
Tạc Thiên Bang Cấp 5
emo
Mr Tea
Mr Tea Cấp 4
emo
Madara
Madara Cấp 4
emo
Đ L
Đ L Cấp 5
Ae đừng thấy con này mạnh mà chửi main gà, nó chắc cx thuộc con ông cháu cha trong côn lôn khư r, đc bồi dưỡng từ nhỏ các thứ, còn main chỉ là 1 thg ất ở đc lão sư phụ nhặt về thôi, tu luyện đc có 5 năm, đã vậy còn là nuôi thả chứ ko bồi dưỡng hẳn hoi, thậm chí còn học cả đóng tạp kĩ, y thuật các thứ, nên yếu là phải
haz
haz Cấp 5
Èo ôi ngự tỷ này đã xinh lại còn lạnh lùng em thích:3emo
Vô Diện
Vô Diện Cấp 5
Tỷ tỷ của tỷ có nhận em trai ko emo
Ma Vương
Ma Vương Cấp 5
Vô DiệnĐạo hữu tu vi Hoá Thần rồi cơ ak
Vô Diện
Vô Diện Cấp 5
Ma VươngĐạo hữu cũng ko kém ta, nổ địa chỉ solo pháp thuật kemo
Ma Vương
Ma Vương Cấp 5
Vô DiệnThế thì lên quyết đấu trên võ đài ký giấy sinh tử công bố thiên hạemo
Ma Vương
Ma Vương Cấp 5
Vô DiệnTiện hỏi đạo hữu có truyện nào mà như này nhưng chap dài dài không chứ 150 chap ngắn quá.....
Vô Diện
Vô Diện Cấp 5
Ma VươngThử đại phản diện, hoặc tìm mấy bộ đô thị xem emo
đêmbaphát Mườichíncm
đêmbaphát Mườichíncm Cấp 5
Ma VươngTa có con giun
Bùi Tuấn Tú
Bùi Tuấn Tú Cấp 4
Ủa tui nhớ mới mở đc bia mộ thứ 1 th mà sao lên bia 3 luôn v:)
Huyết Nguyệt
Huyết Nguyệt Cấp 5
Bùi Tuấn TúĐọc lướt à mở cái t2 tầm chap 120-130 r
kkkkk
kkkkk Cấp 4
Bùi Tuấn Túđọc lướt à cu em
Kens Nguyễn
Kens Nguyễn Cấp 4
Bùi Tuấn Túgap doc luot mroi
Bui The Vinh
Bui The Vinh Cấp 5
Bùi Tuấn TúVl, đọc nhảy chương lun ah :v emo
Dịch Phong Nguyễn
Dịch Phong Nguyễn Cấp 5
emothằng main đề cao năng lực của mình quá
kkkkk
kkkkk Cấp 4
Dịch Phong Nguyễncx k trách được, ếch ngồi đáy giếng màemo hoặc đúng hơn là máu liều > máu não
Đéo Đế
Đéo Đế Cấp 5
The tacos gánh hãy mẹ bút
Vô Trần Tiên Sinh
Vô Trần Tiên Sinh Cấp 5
Đã nói rồi, phế mà cứ thích gáy ngông ngông lên để cho thằng tác giả nó gánh còng lưng buff gãy cả bút viếtemo
Vô Diện
Vô Diện Cấp 5
Vô Trần Tiên SinhTừ lúc con kia xuất hiện đã đoán dc cốt truyện là thua sml r nó cứu emo
emperor of mankind
emperor of mankind Cấp 5
Biết mà 2 thằng ngu vờn nhau, 1 thằng ngu còn liều , thằng kia ngay đòn đầu đã biết bố nó làm to mà vẫn cố gây sự, thắng thì mắc thù thua thì chết.
Tứ đại vô sỉ
Tứ đại vô sỉ Cấp 5
Ngu thì chết nhé