Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 1
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 2
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 3
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 4
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 5
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 6
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 7
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 8
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 9
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 10
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 11
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 12
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 13
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 14
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 15
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 16
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 17
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 18
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 19
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 20
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 21
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 22
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 23
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 24
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 25
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 26
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 27
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 28
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 29
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 30
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 31
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 32
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 33
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 34
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 35
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 36
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 37
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 38
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 39
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 40
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 41
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 42
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 43
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 44
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 45
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 46
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 47
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 48
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 49
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 50
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 51
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 52
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 53
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 54
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 55
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 56
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 57
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 58
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 59
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 60
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 61
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 62
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 63
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 64
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 65
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 66
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 67
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 68
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 69
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 70
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 71
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 72
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 73
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 74
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 75
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 76
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 77
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 78
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 79
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 80
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 81
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 82
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 83
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 84
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 85
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 86
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 87
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 88
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 89
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 90
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 91
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 92
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 93
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 94
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 39 - Trang 95
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Long
Long Cấp 5
Sao main lùn v nhỉ.T thích main cao cơ.
Vs ngoài đời main mắt xanh trg kia mắt đỏ.Trái ngược nhau ghê
Ngu Mới Tin Tao
Ngu Mới Tin Tao Cấp 5
Clm đồ kiểu dell j vậy, anh thì áo đen quần nâu, em thì áo nâu quần đen vcl tác giả emo
Hữu Khang
Hữu Khang Cấp 4
đọc khoản 10 bộ truyện thì 9/10 mà có nữ đẹp là mấy khứa cmt toàn nghĩ cảnh địt nhau ko :)))emo
Dâm Côn
Dâm Côn Cấp 4
Hữu Khanggặp gái đẹp không nghĩ địt nó thì nghĩ gì emo Cái túi xách đó bao nhiêu tiền à
vitconlonton
vitconlonton Cấp 5
Hữu Khangemo    mày gay lọ nên muốn tụi tao cung như mày à
Hữu Khang
Hữu Khang Cấp 4
vitconlontonMày có em gái hay chị gái, đưa cho ôm cái bụng 9thang hay ko biết liền à
Ains
Ains Cấp 4
đợi ngày con nữ thần bị địt
emo
ok fine
ok fine Cấp 5
Ainst djt nữa :)
Ivan
Ivan Cấp 5
Nhìn em main cute quá muốn mang về nuôi 🤤
Abu Dory
Abu Dory Cấp 4
từ đầu đã thắc mắc Won cao hơn Min kìa!!!!!!! tại sao?
hh hh
hh hh Cấp 4
Abu DoryTg thích cho thế thôi, mà từ đầu cx có cảnh nói thế r
ã
ã Cấp 4
Abu DoryChưa thấy em cao hơn anh bao giờ à?
Chủ Nhà xác
Chủ Nhà xác Cấp 5
Abu DoryTh ah cũng thuộc dạng là cao đấy mà 14t m8 thì emo
Thosin Kim
Thosin Kim Cấp 4
Abu DoryBao nhiu sữa tăng chìu cao nó nhường hết cho thằn e còn nó uống nước lọc chứ sao
Em Chỉ Nghĩ
Em Chỉ Nghĩ Cấp 5
Abu DoryThì tại main lùn hơn em thôi? Có chỉ số xương hoặc cao/thấp gì trong game đâu.
Không có Tên
Không có Tên Cấp 5
Abu Dorythì do gene thôi tôi cũng cao gần bằng anh tôi này (dù méo tới m8 như tụi kia)
Limo Koyo
Limo Koyo Cấp 4
Vl 14t cao hơn m8emo
CHẾT CMMR
CHẾT CMMR Cấp 5
Limo KoyoThời này cấp 2 nó đã lên m7 rồi og, bất ngờ j tầm này emo
T ktruogntl
T ktruogntl Cấp 5
n9 là ai thế mn
Hanagaki Xaran
Hanagaki Xaran Cấp 4
T ktruogntlNu9 hả, ko có
g
g Cấp 5
T ktruogntlmain chỉ có lợi dụng hoặc hợp tác thôi chứ ko thấy có ai cos hi vọng làm nữ chính lắm
CAD ETRAMA DI RAIZEL
CAD ETRAMA DI RAIZEL Cấp 5
Đừng nói con tóc vàng nâu là nguời main thích nha emo
h
h Cấp 5
CAD ETRAMA DI RAIZELPhế như chó thích làm ccj
Tham Đế
Tham Đế Cấp 5
CAD ETRAMA DI RAIZELNgược lại thì còn nghe được
Hanagaki Xaran
Hanagaki Xaran Cấp 4
CAD ETRAMA DI RAIZELKo có nu9 nên ko cần lo main sẽ thích ai đâu
eiASDNFASDF AISDFU
eiASDNFASDF AISDFU Cấp 4
Nếu thần tạo ra trò này và khi thằng main này giết tới màn cuối xong giết được thần thì thần này lỏ sao ấy nhỉ, thần có sức mạnh tạo trò chơi thao túng mọi thứ mà chết vì điều ước hay con cờ đánh bại thì truyện lỏ vãi, ít nhất nếu đánh bại thì cũng như bộ nào đó thoát khỏi bàn cờ từ ban đầu trước khi nhận lấy quá nhiều sức mạnh của tụi thần và trở thành công cụ mua vui của nó chứ, này leo tới tầng cuối ăn hết buff nhận hết mọi cái nó cho, mọi thứ đều là hệ thống thì nó không lấy lại được à, tự nhiên thêm cái đoạn đòi diệt thần đọc thấy hơi sạn.
Hưng Ham Học
Hưng Ham Học Cấp 4
eiASDNFASDF AISDFUVứt não đi mà đọc
Đá Thủ
Đá Thủ Cấp 5
eiASDNFASDF AISDFUnhưng không chỉ có 1 thần emo
Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy Cấp 5
eiASDNFASDF AISDFUCó khi đó là lời nói chs thôi nó mún tự tay giết thần :))) vì tử thần đối nghịch vs thiên thần nên có khả thi chx kể có buff diệt thần thì cái trò chs này nó cho phép giết thần r
Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy Cấp 5
Nguyễn Thùyemo vậy nếu chính cái buff giết thần và chức nghiệp đều đc tạo ra từ chính thần thì có ý nghĩa j
Over
Over Cấp 5
eiASDNFASDF AISDFUCái điều ước ở cuối hơi bị bá đó bác nó đủ giúp người leo tới đỉnh thành 1 vị thần nếu ước rồi thì việc nó kill 1 vị thần cũng bth mà . Vs mấy bộ dungeon của hàn thì có 1 đống thần vs chia theo cấp bật nữa . Tk thần ở trái đất chắc thần cấp thấp thôi
Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy Cấp 5
Nguyễn Thùy Ông nên bt là tụi thần này dell qt j nhau đâu còn tk tạo ra chức nghiệp này thì khả năng cao là đag cao hứng đấy nó cấy vật phẩm zo thiên thần thì chắc chắc là tính năng r ko lỗi đâu
G ray
G ray Cấp 5
emo
Hk Th
Hk Th Cấp 5
Đứa em trai ngây thơ thế cũng được, tạo năng lượng tích cực cho thằng anh hồi quy 100 lần chai lì cảm xúc
maris
maris Cấp 4
Xin chào mọi người. Tui không biết mọi người là ai?Ở đâu? đang làm gì? nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi, nghèo hay giàu, trai hay gái, già hay trẻ. Nhưng bạn nào đọc được những dòng này của tui thì tui xin chúc mọi người cùng gia đình, anh em họ hàng bạn bè gần xa của mọi người một cái tết mạnh khỏe, ấm áp, năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc viên mãn, năm mới có nhiều niềm vui gặp nhiều tài lộc, An Khang tươi trẻ như hoa, Phúc Lộc đưa nhau đến nhà, Vạn sự an nhiên Vạn sự lành. Chúc Mừng Năm Mới!
Th á
Th á Cấp 5
marisĐ!t con mẹ chúng mày. tao kh biết chúng mày là ai? ở đâu? đang làm gì? nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi, vùng đỏ hay vùng cam, nghèo hay giàu, trai hay gái già hay trẻ, có c* hay có bư*m, bán xà bông hay bán hột vịt lộn. nhưng ĐCM thằng cho' na`o đang đọc được những dòng này của tao thì tao xin chúc mày cùng gia đình, anh em họ hàng bạn bè gần xa chúng mày một cái tết mạnh khỏe, ấm áp, hạnh phúc cùng nhau nhé =))
djtcnmemaytranochot
djtcnmemaytranochot Cấp 4
main sau này có vợ kh ae
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 3
djtcnmemaytranochotKhôngemo
djtcnmemaytranochot
djtcnmemaytranochot Cấp 4
main có vợ kh ae
DiDi
DiDi Cấp 5
djtcnmemaytranochotNope